51 84 20 60 post@smco.no

Vilkår og fri rettshjelp

Vilkår

Vi tilstreber å ivareta klientens interesser på en best mulig måte.

Alle oppdrag vil bli utført i samsvar med våre interne rutiner og i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk og de forsvareretiske regler.

Veiledende timepriser er fra kr. 1 200,- (1 500,- inkl. mva) til kr. 4 000,- (5 000,- inkl. mva).

Vi forbeholder oss rett til i spesielle tilfelle å kunne gå både under ovennevnte minstepris og over ovennevnte maksimalpris pr. time. Den timesats som brukes i saken avtales ved inngåelsen av oppdraget og vil fremgå av oppdragsbekreftelsen. Eventuelle utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

For spesielle sakstyper, samt under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne oppnås fri sakførsel, det vil si at det offentlige dekker det alt vesentligste av honoraret/utgiftene.

Våre alminnelige betingelser:

INNLEDNING

 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke del).
 1. Disse alminnelige betingelser overgis klienten ved etablering av oppdraget og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres. Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.
 1. Advokatfirmaets mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av denne oppdragsavtale, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.
 1. Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

 

ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

 1. Oppdragets beskrivelse fremgår av DEL I, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert DEL I av oppdragsbekreftelsen.
 1. Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i advokatfirmaet, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.
 1. I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.
 1. Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at advokatfirmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Advokatfirmaet kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette. Oppdraget er først etablert når oppdragsbekreftelse er utstedt og eventuelt forskudd er innbetalt til vår klientkonto. Oppdraget vil bli fakturert fra det tidspunkt saken kom inn til vårt kontor, og beregning av salær vil bli foretatt fra dette tidspunkt.
 1. For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er advokatfirmaet avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.
 1. Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom advokatfirmaet. Advokatfirma og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter. Vi oppfordrer klient til å lese all korrespondanse fra oss. Klienten må gi tilbakemelding straks, dersom det oppdages noe i korrespondansen som tyder på at vi har misforstått eller fått en ufullstendig forståelse av saken.

 

SALÆRBEREGNING OG FAKTURERING

 1. Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Våre veiledende timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsens DEL I og er for øvrig tilgjengelige på våre hjemmesider eller kan oppgis på forespørsel. Det vil bli foretatt forløpende månedlig fakturering av oppdraget, med 10 dagers betalingsfrist.
 1. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler, e-post og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.

Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere. Salæret vil også omfatte utlegg og andre kostnader som er knyttet til det enkelte oppdrag, herunder kopieringsutgifter, rettskildesøk mv.

Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold. Klient vil være ansvarlig for advokatfirmaets salærkrav uavhengig av sakens resultat, også om klient tilkjennes saksomkostninger av motparten. Dersom klient velger å trekke oppdraget, vil allerede påbeløpt salær og utlegg bli fakturert.

 1. Advokatfirmaets salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.
 1. Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke advokatfirmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess. [1]
 1. Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv.
 1. Alle omkostninger og utlegg som advokatfirmaet forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.
 2. Advokatfirma kan uten klientens samtykke motregne advokatfirmaets salærkrav i innestående midler på klientkonto. Ved manglende oppgjør forbeholder advokatfirma rett til å utøve tilbakeholdsrett i mottatte dokumenter.

 

EKSTERN DEKNING AV SALÆRKOSTNADER

4.1           RETTSHJELPFORSIKRING

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette bør undersøkes, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Advokatfirma legger til grunn at klienten selv melder skaden til selskapet innenfor de gjeldende frister, med mindre vi skriftlig har påtatt oss dette. Rettshjelpsforsikringen kan dekke salær og utlegg opp til en viss sum. Klienten må selv betale egenandel + en andel av det totale salær. Det presiseres at vårt salærkrav ikke vil være begrenset til det beløp som forsikringsselskapet dekker. Klienten er uansett personlig ansvarlig for vårt salærkrav. Salær og utlegg kan etter avtale bli fakturert klienten månedlig, samtidig som vi krever refusjon av forsikringsselskapet. Mottatt refusjonsbeløp overføres klienten umiddelbart.

 

4.2           FRI RETTSHJELP

Etter rettshjelploven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes at staten. Forutsetningen er at man er under rettshjelplovens inntekts- og formuesgrenser som nå er kr 246 000,- og kr 100 000,- for enslige, og kr. 369 000,- og kr. 100 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra grensene. Det er videre en forutsetning at saken omfattes av de saksområder som rettshjelploven omfatter.

I saker utenfor domstolene er det en egenandel tilsvarende den offentlige salærsats, pr. 2015 kr. 970,-. I saker for domstolene er egenandelen på 25% av kostnaden, men med et tak på 5 ganger salærsatsen, dvs. kr 4 850,- pr. 2015. Personer med bruttoinntekt under kr 100 000,- betaler ikke egenandel.

Dersom klienten ikke får innvilget fri rettshjelp, vil vi søke dekning for vårt krav på salær og utlegg direkte hos klienten.

 

4.3           ERSTATNINGS-/FORSIKRINGS-/TRYGDESAKER

Vi legger til grunn at klienten selv melder skaden til selskapet og folketrygden innenfor de gjeldende frister, med mindre vi skriftlig har påtatt oss dette.

 

4.4           STRAFFESAKER

I de fleste tilfeller dekker domstolene salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken. Domstolene dekker alltid salæret i forbindelse med varetektsfengsling. Ved bistand under etterforskning, dvs. før tiltale er tatt ut, må klienten vanligvis dekke salæret selv. Dersom en straffesak henlegges kan den som var siktet i saken anmode om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

 

 

ADVOKATFIRMAETS ANSVAR

 1. Advokatfirmaet er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Advokatfirmaets sikkerhetsstiller er AIG Europe Limited, postboks 1588 Vika, 0118 Oslo, org. nr. 998 754 194.[2] Advokatfirmaet sitt ansvar er uansett beløpsmessig begrenset til det beløp som advokatfirmaets ansvarsforsikring til enhver tid dekker.
 1. Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører som advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokatfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.
 1. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil advokatfirmaet treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

 

BEHANDLING AV INFORMASJON

 1. Advokater i advokatfirmaet har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter.[3] I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig.[4] I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.[5]
 1. Med mindre noe annet er avtalt, har advokatfirmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Advokatfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.[6]
 1. I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget samtykker klienten til at frivillig avgitte personopplysninger, herunder også sensitive personopplysninger, behandles av advokatfirmaet i samsvar med personopplysningsloven. Opplysningene vil kun bli meddelt andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, i den grad dette er i samsvar med oppfyllelsen av oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaets styre og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan ansvarlig advokat kontaktes.[7]
 1. Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon.[8] Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet.
 1. Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning.[9]

Advokatfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket.[10] Kopier kan utleveres mot vederlag.

KLAGE

 1. Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. Advokatfirmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.
 2. Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på internett: advokatenhjelperdeg.no.
 3. Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler.

 

REVISJON AV OPPDRAGSVILKÅR

 1. De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.

[1] Jf. tvisteloven § 6-13 (1) bokstav d og § 10-5 (2).

[2] Det er her tatt utgangspunkt i den sikkerhetsstiller Advokatforeningen har samarbeidsavtale med. I henhold til denne avtalens pkt. 2.3 gjelder ansvaret uten geografisk begrensning.

[3] Jf. straffeloven av 1902 § 144.

[4] Jf. regler for god advokatskikk pkt 2.3.2.

[5] Unntak følger blant annet av straffeloven av 1902 § 139 og hvitvaskingsloven § 18.

[6] Jf. regler for god advokatskikk pkt 2.3.3.

[7] Jf. personopplysningsloven §§ 8, 9, 18, 19 mv.

[8] Jf. personopplysningsloven § 13, jf. personopplysningsforskriften § 2-11.

[9] Slik oppbevaringsplikt følger blant annet av bokføringsloven § 13 og hvitvaskingsloven § 22.

[10] For personopplysninger gjelder i utgangspunktet et oppbevaringsforbud når formålet med behandlingen er avsluttet, jf. personopplysningsloven § 28.

 

PERSONVERNERKLÆRING FOR ADVOKATSAMARBEIDET SJØDIN, MELING & CO.

Sist endret: 20.11.2018

Denne personvernerklæringen gjelder for advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co. som består av advokatfirma Meling AS, enkeltforetaket Arvid Sjødin. Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

1. Hvem vi behandler personopplysninger om

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

 • Privatkunder
 • Klienter i straffesaker
 • Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter
 • Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere
 • Personer som er involvert i saker vi bistår i
 • Andre personer som er omtalt i saksdokumenter vi får tilgang til
 • Besøkende på vår nettside

2. Formål, typer personopplysninger og rettslig grunnlag

Nedenfor har vi gitt en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Etablering av klientforhold: Når vi kontaktes av en klient med forespørsel om vi kan ta et oppdrag, foretar vi en uavhengighetssjekk internt (konfliktavklaring) før vi eventuelt sier ja til oppdraget. Uavhengighetssjekken tjener et legitimt formål og har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Konfliktsjekk av privatkunder omfatter som regel fullt navn, hva saken gjelder og, hvis relevant, kredittverdighet. Generelt sett vil ikke konfliktsjekk på vegne av virksomhetskunder innebære behandling av personopplysninger.

I tilknytning til etableringen av et klientforhold vil vi foreta en kundekontroll i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven. Identifikasjonskontrollen består normalt av enten et fysisk møte med klienten eller kontroll av klientens identifikasjonsdokumenter. Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c. Dersom vi kan ta oppdraget, registreres kontaktinformasjon i vårt elektroniske system og/eller i fysiske saksmapper. Registreringen av kontaktopplysninger er for privatkunder nødvendig for å kunne inngå avtale med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. For virkssomhetskunder bygger registreringen av kontaktopplysninger på en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Sakshåndtering: Enkelte advokatoppdrag innebærer at vi får tilgang til personopplysninger om parter eller andre enkeltpersoner som berøres av en sak. Slike opplysninger kan fremkomme av dokumenter klienten oversender eller annen korrespondanse i saken. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med oppdrag for virksomhetskunder er forankret i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). I noen saker får vi også tilgang til sensitive personopplysninger, f.eks. helseopplysninger eller straffedommer og lovovertredelser. I slike tilfeller har behandlingen av opplysningene hjemmel i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav), jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11.

Klientadministrasjon.
Det opprettes egne elektroniske og/eller fysiske saksmapper for oppdrag som utføres på vegne av klienten. Tid og kostnader som er påløpt på en sak registreres i vårt regnskapssystem. For virksomhetskunder er det vi gjør i forbindelse med klientadministrasjon hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining), mens det for privatkunder anses som en nødvendig del av det å oppfylle avtalen med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Lagring og oppbevaring av saksdokumenter: Saksdokumenter kan bli lagret i offentlige saksbehandlingssystemer, i våre elektroniske saksbehandlingssystemer og/eller ved fysisk lagring av dokumenter. Vi oppbevarer saksdokumenter i minst 10 år etter at oppdraget er avsluttet. Politidokumenter makuleres etter endt oppdrag. Lagring i det angitte tidsrommet er vurdert som nødvendig av hensyn både til klienten og for vår egen del, siden det i ettertid kan komme opp spørsmål eller en tvist hvor den informasjonen som er lagret på en sak igjen kan bli aktuell. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining, jf. den legitime interessen angitt over) og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11.

Fakturering: Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten dersom klienten ber om dette. For privatkunder, benyttes personens private postadresse for utsendelse av faktura. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatkunder.

IT-drift og sikkerhet: Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 f (interesseavveining, jf. vår legitime interesse knyttet til nevnte aktiviteter) og vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 32 og 6 nr. 1 bokstav c.

3. Hvem vi deler personopplysninger med

Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtalen og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Advokater er underlagt en straffesanksjonert taushetsplikt som følger av straffeloven § 111. Alle opplysninger som blir betrodd oss i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt.

Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre klienten eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette eller utleveringen er lovpålagt.

4. Lagring av personopplysninger

Vi lagrer saksdokumenter i mist 10 år. Regnskapslovgivning pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

5. Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført i et maskinlesbart format til et annet advokatfirma. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet.

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, ber vi om at du tar dette opp med saksansvarlig advokat. Dersom det fremdeles er uenighet vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, vil saksansvarlig advokat hjelpe deg videre med håndtering av en eventuell klage.

6. Sikkerhet
Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk, og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger (og klient-/saksinformasjon) er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver.
Vi har vedtatt interner IT-retningslinjer, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer.

7. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.