En mann på 34 år fra Stavanger erkjente både bruk og oppbevaring av cannabis og hasj, oppbevaring av to batangakniver uten et aktverdig formål og tyveri av mobiltelefon. Mannen samtykket i at saken ble avgjort som tilståelsesdom. Tilståelsesdom kan benyttes i saker hvor det foreligger en uforbeholden tilståelse, noe det her gjorde.

Likevel ble mannen frifunnet.

Mannens forsvarer, vår egen Vetle André Mitchell Jensen, mener dommen er helt riktig og viser til at siktede var undergitt tvungent psykisk helsevern i perioden hvor flere av de straffbare forholdene ble begått.

Det ble derfor umulig for retten å se bort fra muligheten for at siktede var psykotisk på de tidspunktene som er nevnt i siktelsen. Siktede ble derfor frifunnet.