Den 27.06.2022 fattet Statens sivilrettsforvaltning vedtak i en sak hvor advokat Hanne Mæland hos oss i Advokatsamarbeidet Sjødin Meling & Co har bistått med søknad om oppreisning etter urettmessig strafforfølgning i forbindelse med en voldtektssak.

Vår klient ble anklaget for voldtekt. Saken ble henlagt etter 2,5 måneder. På grunn av politiets vitneavhør i saken hadde voldtektsanklagen blitt kjent blant kravstillers venner og bekjente, samt i nærmiljøet. Vår klient ble tilkjent oppreisning med kr. 30 000,-. Dette er en oppjustering i forhold til tidligere nivå.

I en høyesterettsdom fra 2012 (Rt. 2012 s. 1615) ble det uttalt at det er «grunn til å se nivået for oppreisningserstatning etter frafalt siktelse for voldtekt til samleie i sammenheng med den oppreisningserstatningen som tilkjennes fornærmede for slike forbrytelser». I mai 2022 oppjusterte Høyesterett oppreisningsnivået for fornærmede i voldtektssaker (HR-2022-980-A) på grunn av endringene i pengeverdien og den økonomiske utviklingen i tiden etter at nivået sist ble fastlagt i 2011. Dette mener Statens sivilrettsforvaltning også har betydning for oppreisningsnivået til de som blir urettmessig strafforfulgt for voldtekt.

Statens sivilrettsforvaltning uttaler i vedtaket at: «I lys av høyesterettsdommen fra 2012 og HR-2022-980-A legger Statens sivilrettsforvaltning til grunn at også oppreisningsnivået etter [straffeprosessloven] § 447 andre ledd må oppjusteres i saker som realitetsbehandles etter 13. mai 2022. Hvor stor oppjusteringen skal være avhenger av utviklingen i sammenlignbar retts- og forvaltningspraksis fra 2012 og frem til i dag. I saker der oppreisningsnivået har vært det samme siden 2012, f.eks. i saker der belastningen det kompenseres for er begrenset til en alvorlig og stigmatiserende siktelse, eller andre begrensede følger, medfører den nye høyesterettsdommen behov for en oppjustering. Der sammenlignbare saker viser at det har skjedd en utvikling i oppreisningsnivået siden 2012 må størrelsen på en justering vurderes konkret og hvor overnevnte momenter hensyntas.»

 

Gavel On Open Law Book stock photo