I dag har Rusreformutvalget lagt frem sin utredning (NOU 2019: 26) om fremtidens ruspolitikk i Norge. Utvalgets mandat var i korte trekk å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Bruken av straff mot brukere av rusmidler har ført til mye unødvendig lidelse og stigmatisering mot tusenvis av mennesker i Norge i flere tiår.

Frem til i dag hører vi stadig om tilfeller der personer i Norge blir utsatt for pågripelse og innsettelse i politiarrest (glattcelle), ransaking på bopel, forelegg og fengsel, for bruk og besittelse av små mengder av rusmidler. Dette gjelder også svake rusmidler som hasj og cannabis. Dette ser det ut til at det skal det bli slutt på, dersom regjeringen og Stortinget følger utvalgets anbefalinger.

Utvalget foreslår avkriminalisering av erverv, besittelse/oppbevaring, og bruk av mindre mengder rusmidler, til eget bruk. Dette skal fortsatt være ulovlig, men ingen skal lenger møte strafferettslige reaksjoner for denne typen handlinger.

De foreslåtte grensene for straffrihet ser slik ut:

Utvalget forslår at politiet fortsatt skal ha ansvar for avdekking av ulovlig befatning med rusmidler. Dersom det oppdages vil man ifølge forslaget kunne bli pålagt å møte i en rådgivningstjeneste i kommunen. Politiet vil kunne visitere personer som mistenkes for å ha/bruke rusmidler, og ulovlig bruk vil kunne registreres av politet.

Prosessen beskrives slik:

Tidligere registrerte strafferaksjoner anbefales fjernet fra attester og vandelsvurderinger.

Dersom en ikke aksepterer kontakten med den kommunale rådgivningstjenesten, mener utvalget at det ikke burde innføres strafferettslige eller sivile sanksjoner mot dette.

Konkret foreslår utvalget flere lovendringer, bla. i Legemiddelloven § 31, som skal lyde slik:

«Straff etter første ledd får ikke anvendelse på overtredelse av bestemmelser gitt i medhold av § 22 annet ledd, eller overtredelse av § 24, ved egen bruk av narkotika eller erverv eller besittelse av narkotika til egen bruk. Kongen kan ved forskrift fastsette mengdebegrensninger for straffrihet etter denne bestemmelsen.»

(vår utheving)

Tilsvarende foreslås straffeloven § 231 endre, med slik ordlyd:

«Straff etter første og annet ledd får ikke anvendelse på erverv eller oppbevaring av narkotika til egen bruk. Kongen kan ved forskrift fastsette mengdebegrensninger for straffrihet etter denne bestemmelsen.»

(vår utheving)