I dag har advokat Adrian Idehen for tredje gang holdt manuduksjon (eksamensforberedende forelesning) i Rettsstat og menneskerettigheter for bachelorstudentene i rettsvitenskap ved UiS. Manuduksjonen dreide seg i hovedsak om reguleringen av menneskerettighetene i Den norske grunnloven og internasjonale menneskerettskonvensjoner, slik som EMK.

Universitetet i Stavanger tilbyr en 3-årig bachelorutdanning, som kan suppleres med 2 år ved Universitetet i Bergen, for å oppnå mastergrad. Studentene har faget rettsstat og menneskerettigheter på andre året/tredje semester.

Som advokater innenfor våre fagfelt er menneskerettighetene sentrale – spesielt i arbeidet med strafferett, barnevern, utlendingsrett, og annen inngripende forvaltningsrett. Derfor er det en glede å kunne bidra med hjelp til unge juristspirer.

En rettsstat er en stat som bygger all sin utøvelse av myndighet på rett. Men i tillegg må rettsreglene inneha et visst nivå av rettferdighet eller godhet. Det er der menneskerettighetene kommer inn. Generelt kan man si at menneskerettighetene er en del av grunnmuren som rettsstaten bygger på. Men de fleste menneskerettighetene er ikke absolutte. Myndighetene kan gjøre inngrep i brorparten av menneskerettighetene, så lenge følgende vilkår er oppfylt:

  1. Inngrepet må være regulert av lov – og vilkårene i loven må være oppfylt.
  2. Inngrepet må foretas på bakgrunn av et eller flere legitime formål.
  3. Inngrepet må være egnet og nødvendig til å oppnå formålet.
  4. Inngrepet må være forholdsmessig – det må være en rimelig balanse mellom inngrepets konsekvenser for den/de som rammes, og samfunnets behov for å foreta inngrepet.

Vi ønsker studentene lykke til på eksamen.