Innen 1. mai i år skal Rettshjelpsutvalget levere sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet, om fremtidens rettshjelpsordning. 

Behovsbasert rettshjelp

Vi er av den klare oppfatning at rettshjelpsordningen trenger en grunnleggende revisjon. Problemer med dagens rettshjelpsordning er blant annet at inntektsgrensene for behovsprøvet rettshjelp har stått stille siden 2009. Dette gjelder for eksempel saker om:

 • Samvær med barn, fast bosted, og foreldreansvar
 • Oppsigelse i arbeidsforhold
 • Klage på avslag på trygderettigheter
 • Husleietvister
 • Søknad om voldsoffererstatning

Selv personer på uføretrygd vil per i dag ofte har for høy inntekt til å kunne få fri rettshjelp i slike saker. 

Saker uten fri rettshjelp

I tillegg er for få sakstyper omfattet av rettshjelpsordningen. Advokatforeningen har blant annet trukket fram følgende sakstyper, som man mener bør inn i lov om fri rettshjelp:

 • Utvisning på bakgrunn av brudd på straffeloven
 • Isolasjon i fengsel og avslag på prøveløslatelse
 • Barnevernssaker hvor foreldrene samtykker i flytting
 • Lønnsinndrivelse i arbeidsforhold
 • Vurdering av klage i trygdeavslagssaker
 • Stønad til livsopphold, kommunal bolig og bostøtte
 • Mobbing i skolen 

Rettshjelpsutvalget skal vurdere om det er behov for å utvide ordningen til å omfatte flere saksområder enn de som i dag er omfattet av ordningen. Anbefalingen fra Advokatforeningen bør være retningsgivende for utvalget.

Offentlig salærsats

Den offentlig salærsats i rettshjelpssaker er for lav. For 2020 er satsen kr. 1060. Dette gjelder uansett hvilke dager, eller når på døgnet, advokaten jobber. Hvis man trekker fra driftskostnader for advokatvirksomhet, blir den reelle inntekten omtrent halvparten. Salæret ved reise for advokater som jobber med fri rettshjelp er på kr. 530. Dette, kombinert med den lave offentlige salærsatsen, fører trolig til at mange flinke advokater ikke vil ta saker med fri rettshjelp. 

Til sammenlikning er salærsatsen i Danmark 1775 danske kroner (2386 norske kroner). I Sverige er salærsatsen 1404 svenske kroner (1297 norske kroner). 

Advokatforeningen har nylig bedt de lokale kretsene vurdere en ny aksjon for rettshjelp – muligens tilsvarende som advokatstreiken i 2015. Vi håper rettshjelpsutvalgets utredning viser seg å adressere de viktigste utfordringene ved dagens rettshjelpsordning – som først og fremst er et problem for rettssikkerheten i Norge.