FUSK PÅ EKSAMEN

I 2021 er det rekordmange studenter som har fått eksamen annullert og i tillegg blitt utestengt fra studiene. Grunnet covid-19 har mange eksamener blitt digitale, og dette har medført flere utfordringer for studenter, i tillegg til at det er kommet nye retningslinjer for eksamen uten at studentene nødvendigvis er kjent med disse. I ferske tall fra Direktoratet for IKT og fellestjenester (UNIT), fremgår det at totalt 544 studenter er svartelistet, se også informasjon hos Units registeret for utestengte studenter (Rust).

Normalt skyldes sakene

  • Falske vitnemål
  • Farlig atferd/brudd på taushetsplikt
  • Utestenging etter skikkethetsvurdering
  • Fusk, forsøk på fusk eller medvirkning til fusk.

Det fleste saker om annullering og utestenging skyldes fuske-saker.

Hva er fusk?

Hva som er å anse som fusk, må vurderes etter universitets- og høyskoleloven § 4-7. Vurderingstema er om det har skjedd «fusk» etter lovens forstand. Det er viktig å understreke at ordlyden i uhl. § 4-7 første ledd bokstav b ikke gir en definisjon på hva «fusk» er. Lovforarbeidene gir heller ikke noe utfyllende svar på dette.

Loven overlater derfor til det enkelte lærested i forskrift å definere hva som er fusk, jf. uhl. § 3-9 (7). Dette betyr at studenter må lese retningslinjene for sitt studiested, for å forstå hva som er å anse som fusk.

For Universitet i Oslo vil det i utgangspunktet være fusk når studenten handler i strid med UiOs retningslinjer: Rutiner for behandling av mistanke om fusk/forsøk på fusk ved Universitetet i Oslo. Etter retningslinjene vil det være fusk når studenten: «lar være å gi opplysninger om kilder eller oppgir fiktive kilder (trykte, utrykte, muntlige og skriftlige), gir inntrykk av at besvarelsen er mer selvstendig enn den faktisk er, eller bruker hjelpemidler (hjelpere) som ikke er tillatt.»

Bevisbyrden

Det er viktig for en student å vite at det er skolen som skal bevise at det har skjedd fusk i saken. Grunnet sanksjonene hos universitets- og høyskoleloven har likhetstrekk med pønale reaksjoner, vil strafferettslige hensyn også kunne være relevant for spørsmålet om utestenging, herunder kravet om forholdsmessighet.

Må foretas en konkret vurdering

Det vises til høringsuttalelse fra Fellesklagenemd angående nytt lovutkast til universitets- og høyskoleloven. Der fremkommer det at det må foretas en konkret vurdering av fuskesakene, da de er av svært ulike karakterer etter sakens art og omfang. Det uttales: «Utvalget har vist til at fuskesakene kan være av svært ulik karakter, og at det bør være rom for å fatte mer varierte og tilpassede sanksjoner etter fuskets art og omfang. Felles klagenemnd er enig i lovutvalgets vurdering om at ulike grader av fusk bør gjenspeiles i den konkrete sanksjonen som fastsettes i hver enkelt fuskesak.» 

Det er derfor klart at det f.eks i matematiske emner eller IKT-emner, at det er mange situasjoner som med det første øyekast ser mistenkelige ut, men som senere viser seg å ikke være det. Eller det kan være tilfeller der medstudenter har jobbet sammen i forkant av eksamen og har tilsvarende like notater, uten at dette er å anse som plagiat. I den forbindelse vises det til sak 10/2020 fra Fellesklagenemnd:

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med innlevering av hjemmeeksamen.

Det ble oppdaget tekstlikhet mellom studentens besvarelse og en medstudents besvarelse til samme hjemmeeksamen. Tekstgjenkjenningsprogrammet «Urkund» viste en tekstlikhet på 48 prosent. Studenten forklarte at han hadde skrevet felles notater sammen med medstudenten under kurset, men at de ikke hadde samarbeidet under hjemmeeksamenen. Studenten anførte at saksbehandlingstiden var for lang.

Felles klagenemnd fant at forholdet ikke falt inn under lovens fuskebegrep, da forholdet verken utgjorte plagiat eller ulovlig samarbeid. Nemnda la avgjørende vekt på at studenten kopierte tekst fra en øvingsoppgave han hadde skrevet selv, men som ikke hadde blitt levert tidligere. Notatene var dermed ikke omfattet av institusjonens regler om kildebruk.

Advokatbistand

Dersom du opplever å bli anklaget for fusk på eksamen er det viktig at du som student tar kontakt med en advokat allerede fra det første stadiet man blir innkalt til et møte. Det er videre viktig å understreke at studenter har rett til en gratis advokat når de blir mistenkt for fusk. En advokat vil kunne fortelle din side av saken. Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling og Co bistår studenter i slike saker, ta kontakt med oss for bistand.