I går fikk advokat Brynjar Meling beskjed fra Høyesterett om at landets øverste domstol skal behandle anken til Melings klient, Mohyldeen Mohammad. Mohammad ble domfelt både i tingrett og lagmannsrett, for trusler mot Abid Raja (straffeloven § 115 om angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet og § 263 om trusler). I tingretten ble dommen enstemmig avsagt, og straffen ble utmålt til 2 år og 6 måneder. I tillegg ble Mohammad dømt til å betale kr. 150.000 i oppreisning. Borgarting lagmannsrett delte seg i et flertall (5) og et mindretall (2). Flertallet mente tingrettens domfellelse var riktig, mens mindretallet mente at Mohammads ytringer ikke rammes av straffelovens bestemmelser. Straffen i lagmannsretten ble satt til 2 år og 3 måneder, i tillegg til kr. 130.000 i oppreisning. Anken gjelder lovanvendelsen, straffutmålingen, og oppreisningen. Alt dette skal Høyesterett behandle i høst, i det som vil bli advokat Melings andre prøvesak for Høyesterett. Saken reiser prinsipielle spørsmål om ytringsfrihetens grenser og vern av myndighetspersoner.