Forsvarergruppas høstseminar

Advokatforeningens forsvarergruppe arrangerer hvert år et høstseminar på Østlandet. Dette årets seminar fant sted 18.-20. oktober på Sundvollen.

I den forbindelse ble advokat Adrian Idehen, fra Meling AS, invitert til å holde et foredrag om erstatning for uberettiget strafforfølging. Det vil si erstatning til folk som har vært siktet/tiltalt/domfelt, men hvor saken senere ender med henleggelse, eller frifinnelse.

Erstatning og fri rettshjelp

Dersom du har vært anklaget for straffbare handlinger, i slike situasjoner som beskrevet over, kan du ha krav på erstatning. Dette gjelder særlig dersom du har vært pågrepet eller varetektsfengslet i løpet av etterforskingen. Da har du som utgangspunkt krav på erstatning for økonomisk tap, hvis du for eksempel har gått glipp av arbeidsinntekt.

Du har også krav på fri rettshjelp for å fremme kravet ditt. Ta kontakt med Meling AS dersom du ønsker bistand til å fremme ditt krav om erstatning etter henleggelse/frifinnelse. Kravene foreldes som regel etter tre år.

Standardisert oppreisning etter frihetsberøvelse

Dersom du har vært pågrepet eller varetektsfengslet har du også, som hovedregel, krav på oppreisning for den ulempe og krenkelse (tort og svie) man er påført, som følge av frihetsberøvelsen. Ifølge forskriften om standardsatser for oppreisning, får man (§ 2):

«kr 1500 for første påbegynte døgn hvis frihetsberøvelsen varer i mer enn 4 timer, og kr 1500 for annet påbegynte døgn regnet fra tidspunktet for pågripelsen.

Deretter tilkjennes kr 400 i oppreisning for hvert påbegynte døgn med frihetsberøvelse. Holdes den siktede i politiarrest, er satsen likevel kr 1500 for hvert påbegynte døgn i politiarresten også der oppholdet overstiger to døgn.»

Skjønnsmessig oppreisning

Hvis etterforskingen har vært særlig inngripende/belastende, kan man også få en skjønnsmessig utmålt oppreisning. Domstolenes og Statens sivilrettsforvaltnings praksis er veiledende for hvor mye man får. Høyesterett har bla. uttalt at «normalnivået» for en slik oppreisning er kr. 10.000 i voldtektssaker. I praksis kan man få en del mer, dersom etterforskingen har vært spesielt belastende for den som var anklaget.

Unntak fra retten til erstatning

Det finnes også unntak fra retten til erstatning. Selv om man i utgangspunktet har krav på erstatning, kan erstatningen helt eller delvis falle bort, dersom man uten «rimelig grunn» har nektet å forklare seg for politiet, motarbeidet etterforskingen, eller oppført seg på en måte som foranlediger etterforsking.