finner ikke: http://www.smco.no/wp-content/uploads/2014/10/rnd-874-418-c1.jpg
Artikler

Full frifinnelse i Gulating lagmannsrett

27. juni 2017

Advokat Bjørn Gulstad forsvarte én av tre brødre domfelt for voldtekt av en 13 år gammel jente i Haugaland tingrett. I forrige uke ble ankesaken satt i Gulating lagmannsrett med jury. I går kom juryens kjennelse hvor det ble full frifinnelse. Klienten, som har sittet varetektsfengslet siden pågripelse, ble umiddelbart løslatt.

 

− Min klient har hele tiden vært klar på at han ikke har hatt forutsetninger for å oppfatte fornærmedes alder som lavere enn den hun selv oppga – ei heller de øvrige opplysningene som han bygde på. Han følte seg sikker på at begge fornærmede var over 16 år, sier den yngste brorens forsvarer, advokat Bjørn André Gulstad, til VG.

Forsvareren til den yngste broren forteller at klienten er takknemlig for at rettssikkerheten i Norge fungerer og at den også har kommet ham til gode.

− Selv om han er flyktning fra et annet land.

 

Les mer om saken;

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/tre-syriske-broedre-tiltalt-for-voldtekt-frikjent/a/24082626/

http://www.aftenbladet.no/innenriks/Syriske-brodre-frikjent-for-voldtekt-av-13-aring-546106b.html

https://www.nrk.no/rogaland/syriske-brodre-frifunnet-for-voldtekt-pa-13-aring-1.13577143

100 000 i voldsoffererstatning til de tre Utøya-ungommene på landsiden!

27. april 2017

I dag fikk vi den gledelige nyheten fra Erstatningsnemda for voldsofre. Etter at advokat Tore Helseth Høyer vant frem i Høyesterett med å få de tidligere vedtakene opphevet, har erstatningsnemda truffet nye vedtak hvor de tre tilkjennes voldsoffererstatning.

Bakgrunnen for at de tre nå får voldsoffererstatning er den hjelp og omsorg som våre klienter ytet ofrene fra Utøya på landsiden under den ekstraordinære situasjonen som forelå 22.juli, og deres psykiske skader som følge av dette.

Dette er en kamp som har pågått siden det første avslaget i 2013. Saken ble tapt i tingretten i 2015, tapt i lagmannsretten i 2016 – før den tilslutt ble behandlet av Høyesterett i 2017 og vedtakene ble opphevet. Advokat Tore Helseth Høyer har stått løpet ut, og i dag har vi fått bekreftet at det har vært verdt det.

Ledig(e) stilling(er) i Stavanger

6. april 2017

Vi søker etter en til to nye medarbeider som skal arbeide for advokat Brynjar N. Meling i Stavanger. Vi er interessert i søknad fra både deg som er nyutdannet og deg med erfaring. Avgjørende for å bli vurdert til stilling hos oss, er om du har innsikt i, og interesse for, de rettsområder vi jobber med.

Vi arbeider hovedsakelig med strafferett, barnevern og utlendingsrett. Vi er ute etter en som er effektiv, lærevillig og tilpasningsdyktig. Det er viktig at du kan arbeide selvstendig, tåler høyt arbeidspress i en hektisk arbeidshverdag, og at du har en interesse for å hjelpe de som er svakere stilt i samfunnet. Faglig dyktighet, integritet og effektiv klienthåndtering er en forutsetning.

Jobben vil innebære en del reisevirksomhet. Det vil være fordelaktig dersom du har førerkort.

Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag, hvor du vil få muligheten til å arbeide på saker sammen med både fast ansatte advokater og partnere – for maksimalt læringsutbytte. Våre ansatte går tidlig i retten og får advokatbevilling innen normert tid .  Vi har fokus på faglig opplæring, og dekker utgifter til kurs.

Lønn og tiltredelse etter avtale.

Oppsigelse kjent ugyldig i Stavanger tingrett

22. mars 2017

I forrige uke kom dommen fra Stavanger tingrett. Advokat Sarah Buch har bistått arbeidstakeren som ble oppsagt av NorSea AS. Retten konkluderte med at oppsigelsen var ugyldig, og at arbeidstakeren burde bli gitt muligheten til å forbedre seg. Saken ble vunnet med sakskostnader.

 

http://www.aftenbladet.no/aenergi/Baseselskap-domt-for-ugyldig-oppseiing-540824b.html

Seier for Utøya-ungdommer i Høyesterett!

20. februar 2017

I en fersk dom fra Høyesterett (HR 2017-352-A) oppheves vedtak med avslag på erstatningskrav fra Erstatningsnemda for voldsofre for tre av ungdommene som befant seg på landsiden under terrorangrepet på Utøya 22.juli. De tre fikk ikke medhold i at de hadde krav på voldsoffererstatning etter voldsoffererstatningsloven § 1 første ledd første punktum. Høyesterett kom imildlertid til at den hjelpen de ytte på landsiden til de som klarte å rømme fra Utøya, faller inn under den hjelp som loven verner – og at de dermed kan få erstatning.

 

Førstvoterende, dommer Falch, skriver i dommen at;

 

Etter min mening ligger det i begrepet «hjelp» at vedkommende har ytet bistand til ett eller flere ofre nokså umiddelbart etter at den straffbare handlingen er utført, med sikte på å avverge eller begrense skadefølgene. Tingretten og lagmannsretten har beskrevet bistanden A, B og C ga, slik:

«A, B og C tok imot flere personer som enten hadde svømt eller blitt fraktet i land med båt fra Utøya. De ga trøst og omsorg, samt pleie i form av hjelp til bl.a. klesskift, varme tepper og borttransport av de som var direkte rammet av terror-handlingene. I tillegg ga de råd pr. telefon til enkelte ungdommer som befant seg på Utøya.»

Jeg føyer til at denne bistanden i stor grad ble gitt før ambulansepersonellet kom til stedet og overtok arbeidet. Videre peker jeg på at bistanden ble gitt i en uavklart situasjon mens skytingen fremdeles pågikk på Utøya, og lagmannsretten bygget på at de selv mente at de var i livsfare. Deres bidrag la til rette for at andre personer kunne utføre andre oppgaver. I den ekstraordinære situasjonen som forelå, er dette etter min mening tilstrekkelig for å oppfylle vilkåret om å yte «hjelp».

 

Ettersom det er opp til forvaltningen å avgjøre om de som har ytt slik hjelp som loven dekker skal få erstatning, ble vedtakene opphevet – og nemda må, nå som Høyesterett har fastslått at våre klienters hjelp dekkes av loven, altså på nytt ta stilling til om de tre skal tilkjennes erstatning for de psykiske skader de fikk i etterkant av terrorangrepet.

 

De tre har hele veien gjennom rettssystemet vært representert av advokat Tore Høyer. Advokat Høyer uttalte til avisen Adressa at;

- Dommen er en seier. Det er det ingen tvil om, fastslår advokat Tore Høyer, som har representert de tre AUF-erne.

Han viser til at tidligere erfaring er at nye vedtak fra nemnda i praksis betyr at erstatning innvilges.

- Man skal ikke forskuttere noe, men det vår soleklare forventning. Du må gjerne sitere meg på at jeg ikke blir overrasket om de ikke får erstatning når det behandles på nytt. Da blir jeg dypt sjokkert, sier Høyer”

Dommen leses på https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/hr-2017-352-a

Voldtektsdom opphevet i Høyesterett

8. februar 2017

I Gulating ble den 42 år gamle mannen dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for to voldtekter. Nå er dommen opphevet av Høyesterett. Advokat Meling er mannens forsvarer. Les mer om saken her

Åpningstider julen 2016

22. desember 2016

Fredag 23.desember  – 9-15

Mandag 26. desember – STENGT

Tirsdag 27. – torsdag 29. desember – vanlig åpningstid

Fredag 30. desember – 9-15

Mandag 2. januar – vanlig åpningstid

Ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Skal vi endelig få et svar?

7. desember 2016

Cold case-enheten i Kripos mener det bør iverksettes en ny etterforskning i Birgitte Tengs-saken. Les mer i Aftenbladet og i VG

Stavanger fengsel under lupen

15. november 2016

Den 16.-18. august i år var Sivilombudsmannens forebyggingsenhet på besøk i Stavanger fengsel.

 

Sivilombudsmannen er en uavhengig offentlig instans som fører kontroll med forvaltningen i landet. Sivilombudsmannen har en egen forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse. Dette har bakgrunn i Norges tilslutning til FNs torturkonvensjon.

 

Rapporten etter besøket er tilgjengelig her: https://www.sivilombudsmannen.no/getfile.php/Rapporter/161111%20Besøksrapport%20Stavanger%20fengsel%20-%20nettversjon%20endelig.pdf

 

Som advokater med strafferett som en stor del av vårt arbeidsfelt, har vi mye å gjøre med fengsler. Mange av våre klienter tilbringer tid i fengsel, både før og etter domfellelse. Da fengslede folk er i en særlig sårbar situasjon, er det svært viktig for oss at våre klienter har det bra og opprettholder en grad av verdighet, dersom de skulle være så uheldige og havne i fengsel. På denne bakgrunn har vi med forsiktig glede kunnet lese at Sivilombudsmannens forebyggingsenhet i stor grad gav gode skussmål til Stavanger fengsel, som er et av hovedfengslene i vårt distrikt.

 

Besøket til Stavanger fengslet ble ikke varslet på forhånd. I rapporten etter besøket pekes det på at Stavanger fengsel har gode rutiner for å ivareta sårbare grupper i fengsel. Dette gjelder spesielt kvinner, som også soner i Stavanger fengsel. Kvinneavdelingen har egne områder som kun er forbeholdt kvinner, mens aktiviteter som skole og arbeid foregår sammen med menn. De kvinnelige innsatte oppgav at de i stor grad følte seg trygge og at det var uproblematisk å sitte fengslet som kvinner, i Stavanger fengsel.

 

Det fremgår av rapporten at også unge fengslede får særskilt oppfølging i Stavanger fengsel, noe som er positivt. Et eksempel på dette er at unge innsatte blir prioritert til ledige plasser i arbeidsdriften og skolen i fengselet.

 

De innsatte fortalte Sivilombudsmannens representanter at det jevnt over var et godt miljø i fengselet og at de fleste følte seg trygge der, i tillegg til at de ansatte fikk gode tilbakemeldinger.

 

Noen negative aspekter ble også påpekt i rapporten, herunder at helsepersonell hadde vært med på å anbefale tvangsmiddelbruk, noe som ikke skal forekomme. Videre pekte man på at helsetjenestens arbeid overfor innsatte som er underlagt isolasjon var noe usystematisk, og det virket ikke som at alle isolerte fikk besøk av helsepersonell daglig.

 

Å isolere en fengslet person er kanskje det mest inngripende, lovlige, tiltaket som staten Norge kan utsette et individ for. Isolasjon er ødeleggende for mennesket, og bør derfor kun brukes i så lav grad som overhode mulig. Samtidig er det avgjørende at isolerte innsatte får hyppig oppfølging fra helsepersonell, for å unngå alvorlige helseskader og i verste fall selvmord.

 

Informasjonsarbeid overfor nyankomne og innsatte i pågående rettsprosesser burde forbedres, ifølge Sivilombudsmannen. Mange innsatte har bakgrunn fra forskjellige land, men i fengselet var det kun tilgjengelig informasjon på norsk, og noen få dokumenter på engelsk. Flere innsatte gav uttrykk for at informasjonsarbeidet i fengslet har et forbedringspotensiale. Dette merker vi som advokater, da vi ofte blir de som må svare på spørsmål vedrørende forhold i fengselet, noe personalet i fengslene egentlig er nærmere til å informere om.

 

Vi i Sjødin, Meling & Co støtter Sivilombudsmannens forebyggingsenhetens arbeid overfor fengslene, og forutsetter at anbefalingene i rapporten følges nøye opp av fengselsledelsen. Vi ser fram til å gjøre oss kjent med nye rapporter fra Stavanger fengsel og andre fengsler i fremtiden, slik at vi og andre kan få mer kunnskap om under hvilke forhold våre klienter og medmennesker er fengslet

 

15.11.16

Advokatfullmektig Adrian Idehen

Høyesterett tar til behandling anken fra tre ungdommer som befant seg på landsiden under terrorangrepet på Utøya

9. september 2016

Høyesterett har besluttet at de tar til behandling advokat Tore Helseth Høyersin anke i erstatningssakene til tre av ungdommene som befant seg på landsiden under terrorangrepet på Utøya 22. juli.

Advokat Tore Helseth Høyer har representert de tre i både tingretten og lagmannsretten. Høyesterett skal nå ta stilling til om de tre har krav på erstatning som følge av terrorangrepet.

https://www.nrk.no/norge/hoyesterett-avgjor-om-auf-ere-pa-landsiden-skal-fa-erstatning-1.13127221

Turøy-etterlatte får bistandsadvokat

31. august 2016

Advokat Svein Kjetil Svendsen er oppnevnt som bistandsadvokat for de etterlatte. Lagmannsretten omgjorde tingrettens avslag på oppnevning. “Dette er en viktig seier for de etterlatte”, sier advokat Svendsen. De etterlatte vil nå få innsyn i samtlige saksdokumenter og mulighet til å nyttegjøre seg av prosessuelle rettigheter.

Politimann fikk sex etter å ha misbrukt sin stilling

5. april 2016

Spesialenheten har tatt ut tiltale mot en politimann fra Haugalandet etter at han misbrukte sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang. Advokat Svein Kjetil Svendsen er bistandsadvokat for kvinnen. Les mer her:

Lagmannsretten frikjenner mulla Krekar

17. mars 2016

Borgarting Lagmannsrett har i dag frikjent mulla Krekar for oppfordring til straffbar handling og trusler. Dette innebærer at tingrettens domfellelse var feil, og mulla Krekar er nå løslatt fra fengsel.

– Jeg mener avgjørelsen er en seier for Norge som rettstat, rettsikkerheten og ytringsfriheten, opplyser Meling til VG.

 

Britisk rett har avgjort at tre medlemmer av mulla Krekars angivelige terrornettverk ikke blir utlevert til Italia på grunn av frykt for tortur.

15. mars 2016

- Avgjørelsen inneholder to gode nyheter for oss: Først at britene ikke var fornøyd med de hadde fått fra italienske myndigheter, deretter at italienerne velger å trekke hele utleveringssaken tilbake når de blir bedt om å komme med mer, sier mulla Krekars advokat Brynjar Meling.

 

Les hele saken på http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Krekar-kontakter-slipper-utlevering-til-Italia-8394015.html

Ifølge huseierne har leieboeren tyvegods i boden, skiftet låsen, gjort hærverk – og ikke betalt leia. Likevel klarer de ikke kaste ham ut

4. mars 2016

- Min klient betalte riktig nok husleien noen dager for seint. Det gir ikke grunn til utkastelse, ei heller er det saklig grunn til oppsigelse. Låsen ble skiftet fordi huseier tok seg inn i leiligheten uten lov, i tillegg til at huseier virket truende og trakasserende da han gjentatte ganger kom på døren og ville kaste ham ut, sier Høyer, som undrer seg over at huseieren har gått til avisen uten engang å ha levert en oppsigelse til leieboeren. Les hele saken i aftenbladet