finner ikke: http://www.smco.no/wp-content/uploads/2014/10/rnd-874-418-c1.jpg
Vilkår

Vi tilstreber å ivareta klientens interesser på en best mulig måte.

 

Alle oppdrag vil bli utf√łrt i samsvar med v√•re interne rutiner og i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk og de forsvareretiske regler.

 

Veiledende timepriser er fra kr. 1 200,- (1 500,- inkl. mva) til kr. 4 000,- (5 000,- inkl. mva).

 

Vi forbeholder oss rett til i spesielle tilfelle å kunne gå både under ovennevnte minstepris og over ovennevnte maksimalpris pr. time. Den timesats som brukes i saken avtales ved inngåelsen av oppdraget og vil fremgå av oppdragsbekreftelsen. Eventuelle utlegg i anledning saken kommer i tillegg.
For spesielle sakstyper, samt under forutsetning av at klienten ikke har for h√ły inntekt og/eller formue, vil det kunne oppn√•s fri sakf√łrsel, det vil si at det offentlige dekker det alt vesentligste av honoraret/utgiftene.

 

 

Våre alminnelige betingelser:

 

INNLEDNING

 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte p√•tar seg eller utf√łrer i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke del).

 

 1. Disse alminnelige betingelser overgis klienten ved etablering av oppdraget og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres. Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

 

 1. Advokatfirmaets m√•l og forpliktelse er √• fremme klientens interesser p√• best mulig m√•te, innenfor de rammer som f√łlger av denne oppdragsavtale, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.

 

 1. Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

 

ETABLERING OG GJENNOMF√ėRING AV OPPDRAGET

 

 1. Oppdragets beskrivelse fremg√•r av DEL I, supplert av de avtaler som f√łlger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert DEL I av oppdragsbekreftelsen.

 

 1. Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i advokatfirmaet, som vil kunne f√• bistand fra firmaets √łvrige ansatte til gjennomf√łringen av deler av oppdraget.

 

 1. I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter √• medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gj√łres oppmerksom p√• at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er p√•lagt √• underrette √ėKOKRIM om dette, likevel uten √• underrette klienten eller tredjepersoner.

 

 1. F√łr et oppdrag etableres, vil det bli s√łkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at advokatfirmaet ikke kan eller b√łr p√•ta seg oppdraget. Klienten plikter √• bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gj√łres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget p√•begynnes f√łr avklaringen er fullf√łrt. Advokatfirmaet kan i slike tilfeller m√•tte frasi seg oppdraget senere p√• grunn av dette. Oppdraget er f√łrst etablert n√•r oppdragsbekreftelse er utstedt og eventuelt forskudd er innbetalt til v√•r klientkonto. Oppdraget vil bli fakturert fra det tidspunkt saken kom inn til v√•rt kontor, og beregning av sal√¶r vil bli foretatt fra dette tidspunkt.

 

 1. For best mulig √• kunne fremme klientens interesser, er advokatfirmaet avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten √łnsker √• oppn√• i saken.

 

 1. Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom advokatfirmaet. Advokatfirma og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter. Vi oppfordrer klient til å lese all korrespondanse fra oss. Klienten må gi tilbakemelding straks, dersom det oppdages noe i korrespondansen som tyder på at vi har misforstått eller fått en ufullstendig forståelse av saken.

 

SALÆRBEREGNING OG FAKTURERING

 

 1. Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medg√•tt til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. V√•re veiledende timesatser fremg√•r av oppdragsbekreftelsens DEL I og er for √łvrig tilgjengelige p√• v√•re hjemmesider eller kan oppgis p√• foresp√łrsel. Det vil bli foretatt forl√łpende m√•nedlig fakturering av oppdraget, med 10 dagers betalingsfrist.

 

 1. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler, e-post og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.

 

Ved endelig sal√¶rfastsettelse vil vi i tillegg ut√łve et skj√łnn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utf√łrt hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Sal√¶ret skal st√• i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utf√łrt av advokaten og de √łvrige av firmaets medarbeidere. Sal√¶ret vil ogs√• omfatte utlegg og andre kostnader som er knyttet til det enkelte oppdrag, herunder kopieringsutgifter, rettskildes√łk mv.

 

Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som p√•l√łper ved en rettslig prosess. Klienten er ogs√• ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke f√•r medhold. Klient vil v√¶re ansvarlig for advokatfirmaets sal√¶rkrav uavhengig av sakens resultat, ogs√• om klient tilkjennes saksomkostninger av motparten. Dersom klient velger √• trekke oppdraget, vil allerede p√•bel√łpt sal√¶r og utlegg bli fakturert.

 

 1. Advokatfirmaets salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

 

 1. Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke advokatfirmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess. [1]

 

 1. Med faktura skal f√łlge spesifisert oversikt over utf√łrt arbeid, utlegg mv.

 

 1. Alle omkostninger og utlegg som advokatfirmaet forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav p√• sal√¶r. Viderefakturering av utlegg vil kunne medf√łre merverdiavgift p√• utlegget. Ved forsinket betaling p√•l√łper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.
 2. Advokatfirma kan uten klientens samtykke motregne advokatfirmaets sal√¶rkrav i innest√•ende midler p√• klientkonto. Ved manglende oppgj√łr forbeholder advokatfirma rett til √• ut√łve tilbakeholdsrett i mottatte dokumenter.

 

 

EKSTERN DEKNING AV SALÆRKOSTNADER

4.1           RETTSHJELPFORSIKRING

 

Visse saker kan v√¶re dekket av rettshjelpsforsikring. Dette b√łr unders√łkes, og i tilfelle m√• forsikringsselskapet varsles s√• snart som mulig. Advokatfirma legger til grunn at klienten selv melder skaden til selskapet innenfor de gjeldende frister, med mindre vi skriftlig har p√•tatt oss dette. Rettshjelpsforsikringen kan dekke sal√¶r og utlegg opp til en viss sum. Klienten m√• selv betale egenandel + en andel av det totale sal√¶r. Det presiseres at v√•rt sal√¶rkrav ikke vil v√¶re begrenset til det bel√łp som forsikringsselskapet dekker. Klienten er uansett personlig ansvarlig for v√•rt sal√¶rkrav. Sal√¶r og utlegg kan etter avtale bli fakturert klienten m√•nedlig, samtidig som vi krever refusjon av forsikringsselskapet. Mottatt refusjonsbel√łp overf√łres klienten umiddelbart.

 

4.2           FRI RETTSHJELP

Etter rettshjelploven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes at staten. Forutsetningen er at man er under rettshjelplovens inntekts- og formuesgrenser som n√• er kr 246 000,- og kr 100 000,- for enslige, og kr. 369¬†000,- og kr. 100¬†000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles √łkonomi. Det kan i s√¶rlige tilfeller gj√łres unntak fra grensene. Det er videre en forutsetning at saken omfattes av de saksomr√•der som rettshjelploven omfatter.

 

I saker utenfor domstolene er det en egenandel tilsvarende den offentlige salærsats, pr. 2015 kr. 970,-. I saker for domstolene er egenandelen på 25% av kostnaden, men med et tak på 5 ganger salærsatsen, dvs. kr 4 850,- pr. 2015. Personer med bruttoinntekt under kr 100 000,- betaler ikke egenandel.

 

Dersom klienten ikke f√•r innvilget fri rettshjelp, vil vi s√łke dekning for v√•rt krav p√• sal√¶r og utlegg direkte hos klienten.

 

4.3           ERSTATNINGS-/FORSIKRINGS-/TRYGDESAKER

Vi legger til grunn at klienten selv melder skaden til selskapet og folketrygden innenfor de gjeldende frister, med mindre vi skriftlig har påtatt oss dette.

 

 

4.4           STRAFFESAKER

I de fleste tilfeller dekker domstolene sal√¶r for forsvareroppdrag n√•r det er tatt ut tiltale i saken. Domstolene dekker alltid sal√¶ret i forbindelse med varetektsfengsling. Ved bistand under etterforskning, dvs. f√łr tiltale er tatt ut, m√• klienten vanligvis dekke sal√¶ret selv. Dersom en straffesak henlegges kan den som var siktet i saken anmode om √• f√• refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

 

 

ADVOKATFIRMAETS ANSVAR

 

 1. Advokatfirmaet er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovp√•lagte sikkerhetsstillelse for ut√łvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Advokatfirmaets sikkerhetsstiller er AIG Europe Limited, postboks 1588 Vika, 0118 Oslo, org. nr. 998¬†754¬†194.[2] Advokatfirmaet sitt ansvar er uansett bel√łpsmessig begrenset til det bel√łp som advokatfirmaets ansvarsforsikring til enhver tid dekker.

 

 1. Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget r√•dgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for feil beg√•tt av r√•dgivere som advokatfirmaet har henvist til eller for underleverand√łrer som advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutf√łrelsen til. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap som f√łlge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokatfirmaet p√• forh√•nd har gitt av sakens mulige utfall.

 

 1. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som f√łlge av konkurs eller andre forhold p√• bankens side. Advokatfirmaet gj√łr oppmerksom p√• at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved s√¶rskilt avtale om det vil advokatfirmaet treffe tiltak som kan √łke graden av garantidekning for klientens midler.

 

 

BEHANDLING AV INFORMASJON

 

 

 1. Advokater i advokatfirmaet har forbud mot rettstridig √• r√łpe betrodde hemmeligheter.[3] I tillegg plikter advokatene ogs√• √• behandle opplysninger utover dette fortrolig.[4] I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.[5]

 

 1. Med mindre noe annet er avtalt, har advokatfirmaets advokater adgang til √• dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet s√• langt det er n√łdvendig. Advokatfirmaets √łvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.[6]

 

 1. I den grad det er n√łdvendig for oppfyllelse av oppdraget samtykker klienten til at frivillig avgitte personopplysninger, herunder ogs√• sensitive personopplysninger, behandles av advokatfirmaet i samsvar med personopplysningsloven. Opplysningene vil kun bli meddelt andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, i den grad dette er i samsvar med oppfyllelsen av oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til √• kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaets styre og ved sp√łrsm√•l om v√•r behandling av personopplysninger kan ansvarlig advokat kontaktes.[7]

 

 1. Advokatfirmaet gj√łr oppmerksom p√• at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som inneb√¶rer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan f√• innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er n√łdvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for √• hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon.[8] Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er n√łdvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet.

 

 1. Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning.[9]

 

Advokatfirmaet kan oppbevare kopi ogs√• av √łvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som f√łlger av lovverket.[10] Kopier kan utleveres mot vederlag.

 

 

KLAGE

 

 1. Dersom klienten er misforn√łyd med utf√łrelsen av oppdraget eller sal√¶rberegningen, oppfordres klienten til straks √• ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. Advokatfirmaet vil umiddelbart vurdere de p√•klagede forhold.

 

 1. Advokatforeningens disiplin√¶rutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptr√•dt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for h√łyt sal√¶r. Klagen m√• som hovedregel fremsettes innen seks m√•neder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger p√•. Disiplin√¶rutvalgene har kompetanse til √• gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til √• redusere sal√¶rkravet mot klienten. Disiplin√¶rutvalgenes beslutning kan p√•klages til Disiplin√¶rnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller p√• internett: advokatenhjelperdeg.no.

 

 1. Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgj√łres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler.

 

 

REVISJON AV OPPDRAGSVILK√ÖR

 

 1. De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i √•ret og ellers n√•r det oppst√•r behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er n√łdvendige p√• grunn av bindende regelverk, kan f√łrst gj√łres gjeldende etter √©n m√•neds varsel.

 

 

 

 

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

 

[1] Jf. tvisteloven § 6-13 (1) bokstav d og § 10-5 (2).

[2] Det er her tatt utgangspunkt i den sikkerhetsstiller Advokatforeningen har samarbeidsavtale med. I henhold til denne avtalens pkt. 2.3 gjelder ansvaret uten geografisk begrensning.

[3] Jf. straffeloven av 1902 § 144.

[4] Jf. regler for god advokatskikk pkt 2.3.2.

[5] Unntak f√łlger blant annet av straffeloven av 1902 ¬ß 139 og hvitvaskingsloven ¬ß 18.

[6] Jf. regler for god advokatskikk pkt 2.3.3.

[7] Jf. personopplysningsloven §§ 8, 9, 18, 19 mv.

[8] Jf. personopplysningsloven § 13, jf. personopplysningsforskriften § 2-11.

[9] Slik oppbevaringsplikt f√łlger blant annet av bokf√łringsloven ¬ß 13 og hvitvaskingsloven ¬ß 22.

[10] For personopplysninger gjelder i utgangspunktet et oppbevaringsforbud når formålet med behandlingen er avsluttet, jf. personopplysningsloven § 28.